skip to content

תגובה משותפת מסוג חדש

אחד את כל פריטי הציוד לשיגור שברשותך לפתרון אחד יעיל המספק תקשורות קשר אמינות לעמדות בקרה.

מפרט

ליידע ולנייד למקום הנכון בזמן המתאים ביותר

כאשר העולם ממשיך להיות יותר ויותר מקושר, הציפייה לתיאום מיידי ולזרימת מידע גדלה גם היא. תגבר את צוותי מוקד
השיגור לתיאום מהיר יותר, כדי שיספקו את המידע הדרוש לצוותים בשטח ולקהילה שאותה הם משרתים.

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות

כיצד לקנות