skip to content

GCP 8000 - בקר אתר

בקר האתר GCP 8000 מקצה ערוצי קול ונתונים, מדווח על התראות במשאבי האתר ובפונקציות מרכזיות אחרות - באתרי trunking של ASTRO 25.

התכנון הכפול מספק גיבוי אוטומטי, מה שמאפשר שירות רדיו רציף למשימות קריטיות. כאשר מוסיפים חומרה חדשה של רדיו בסיס, ניתן לשנות את קונפיגורציית הבקר בקלות ולהגדיל את הקיבולת על ידי שדרוג תוכנה.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות