skip to content
Wyloguj

Sesja wygasła

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem użytkowania witryny. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe Warunki, prosimy o niekorzystanie z witryny.

Treść witryny i materiały

Niniejsze informacje zamieszczone na Witrynie mają wyłącznie charakter informacyjny. Są one uważane za prawidłowe, ale Motorola Solutions, Inc. („Motorola”) nie udziela gwarancji w związku z ich kompletnością, aktualnością i dokładnością. Informacje i materiały zawarte na tej Witrynie oraz regulaminy dostępu i korzystania z tych informacji oraz materiałów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Opisane produkty i usługi mogą się różnić w poszczególnych obszarach geograficznych. Nie wszystkie produkty i usługi są oferowane w we wszystkich lokalizacjach.  

Użytkownicy / użytkowanie witryny

Motorola Solutions Inc. („Motorola Solutions”) udostępnia tę witrynę zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Motorola Solutions może bez powiadomienia i w dowolnym momencie uaktualniać Warunki Użytkowania. Ta i inne witryny internetowe firmy Motorola Solutions połączone lub powiązane z tą witryną (wspólnie zwane „Witryną”) oraz wszelkie informacje, komunikaty, oprogramowanie, skrypty, zdjęcia, tekst, wideo, grafika, aplikacje, muzyka, dźwięki, obrazy i inne materiały i serwisy znajdujące się na tej Witrynie (wspólnie zwane „Zawartością”) przeznaczone są do legalnego wykorzystania przez klientów i pracowników firmy Motorola Solutions oraz innych użytkowników w wieku powyżej 13 lat oraz będących obywatelami Stanów Zjednoczonych i Kanady. Niniejsza Witryna jest w całości lub częściowo utrzymywana i kontrolowana przez firmę Motorola Solutions za pośrednictwem jej siedzib w Stanach Zjednoczonych. Motorola Solutions nie gwarantuje, że materiały tu zawarte są właściwe lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. Osoby, które uzyskały dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to na własne ryzyko i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich lokalnych przepisów prawnych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Motorola Solutions zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do niniejszej Witryny w dowolnym momencie.

Akceptacja Warunków

Niniejszym zobowiązujecie się Państwo do (i) nieangażowania się w żadne czynności związane z Witryną, które są niezgodne z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami lub postanowieniami jakichkolwiek umów, które zawarliście Państwo z firmą Motorola, (ii) ponoszenia odpowiedzialności we własnym zakresie za ustanowienie i utrzymanie swoich własnych polityk i procedur mających na celu zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa i wyrażacie zgodę na ustanowienie i utrzymanie postępowania zgodnego z politykami i procedurami kontroli dostępu, w tym ze środkami ochrony hasłem, (ii) utrzymania standardów branżowych w zakresie bezpieczeństwa i środków ochrony prywatności danych.  

Potencjalne zakłócenia działania usługi

Dostęp do Witryny może być okresowo niemożliwy, opóźniony, ograniczony lub spowolniony w wyniku m.in.: usterki sprzętowej, w tym usterki komputera (w tym Państwa komputera), serwerów, sieci, linii telekomunikacyjnych i połączeń oraz innych elektronicznych i mechanicznych urządzeń; awarii oprogramowania, w tym m.in. w wyniku działania robaków, błędów, wirusów, problemów z konfiguracją, braku kompatybilności systemów, programów lub aplikacji, działania firewalli lub programów monitorujących, nieczytelnych kodów lub nieprawidłowości określonych dokumentów albo innych treści; przeciążenia systemu; uszkodzeń wynikających z trudnych warunków pogodowych, trzęsień ziemi, wojen, powstań, zamieszek, niepokojów społecznych, zdarzeń losowych, wypadków, pożarów, zalań, wybuchów, uszkodzeń mechanicznych lub klęsk żywiołowych; zakłóceń (częściowych lub całkowitych) dostawy zasilania lub innych mediów w wyniku strajku lub innej formy zawieszenia pracy (całkowitego lub częściowego); ograniczeń nałożonych przez organy rządowe lub regulacyjne, zmiany decyzji lub zarządzenia sądu, trybunału albo innej formy ludzkiej ingerencji; wszelkich innych przyczyn (podobnych lub niepodobnych do wcześniej wymienionych), które pozostają poza kontrolą firmy Motorola. 

Łącza do stron osób trzecich

Niniejsza witryna może udostępniać łącza do stron WWW lub zasobów osób trzecich. Motorola Solutions nie udziela żadnych gwarancji w związku ze stronami, do których można uzyskać dostęp poprzez Witrynę. Strony te nie są własnością firmy Motorola Solutions i są prowadzone niezależnie od niej. Posiadają także swoje własne, odrębne polityki związane z ochroną prywatności i zbieraniem danych.  Ponieważ Motorola Solutions nie ma kontroli nad takimi stronami i zasobami, użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się z tym, że firma Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów oraz nie jest odpowiedzialna ani nie będzie pociągana do odpowiedzialności za Zawartość, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały dostępne za pośrednictwem takich stron lub zasobów. Wszelkie informacje zamieszczone przez Państwa na tych stronach internetowych będą podlegać postanowieniom ich polityk prywatności i bezpieczeństwa.  Należy podjąć środki ostrożności zmierzające do zapewnienia, że wybrane strony lub serwisy są wolne od wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich i innych plików i programów o charakterze szkodliwym. Odniesienia do wszelkich nazw, znaków, produktów lub usług jakichkolwiek osób trzecich, łącza hipertekstowe do stron osób trzecich oraz informacje przedstawione w Witrynie udostępniane są wyłącznie dla wygody użytkownika i nie stanowią ani nie sugerują, uznania, sponsorowania, rekomendacji lub związku z osobami trzecimi, ich produktami lub usługami. Motorola Solutions nie udziela gwarancji odnośnie Zawartości, produktów lub usług przedstawianych przez osoby trzecie. Użytkownik potwierdza, że Motorola Solutions nie będzie ponosić ani nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za wszelkie szkody lub straty faktycznie lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użytkowaniem lub poleganiem na Zawartości przedstawionej przez takie osoby trzecie, produktach lub usługach dostępnych na takie strony internetowe lub zasoby lub poprzez nie.

Linki do naszej Witryny

Możecie Państwo udostępniać linki do naszej Witryny, o ile robicie to Państwo w sposób uczciwy i zgodny z prawem, bez uszczerbku dla naszej reputacji ani wykorzystywania jej.
Nie należy wykorzystywać linków w sposób, który może sugerować jakiekolwiek powiązanie z firmą Motorola, zatwierdzenie lub poparcie z jej strony, jeśli nie jest to zgodne ze stanem faktycznym.
Nie należy umieszczać linków do naszej Witryny na stronach internetowych, które nie są Państwa własnością.
Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie linków bez uprzedzenia.

Wirusy

Firma Motorola nie udziela gwarancji, że nasza Witryna będzie bezpieczna i wolna od wszelkich robaków czy wirusów. Jesteście Państwo odpowiedzialni za odpowiednią konfigurację swojego dostępu do naszej Witryny przy użyciu technologii informatycznych, programów komputerowych i platform. Należy korzystać z własnego oprogramowania chroniącego przed wirusami.Niedozwolone jest nieprawidłowe korzystanie z Witryny poprzez świadome wprowadzanie do niej wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych i innych materiałów, które mogą wykazywać złośliwe lub szkodliwe dla technologii działanie. Niedozwolone jest podejmowanie prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna lub jakiegokolwiek innego serwera, komputera lub bazy danych, które są połączone z naszą Witryną. Niedozwolone jest atakowanie naszej Witryny przy użyciu ataku typu DoS lub DDoS. Naruszenie tego postanowienia oznacza popełnienie przestępstwa w świetle ustawy o nadużyciach komputerowych z 1990 roku. Będziemy zgłaszać wszelkie tego typu naruszenia odpowiednim organom porządku publicznego i będziemy z nimi współpracować poprzez ujawnienie im Państwa tożsamości. W przypadku stwierdzenia tego typu naruszenia, Państwa prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygasa.

Ograniczenie odpowiedzialności

FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS NIE BĘDZIE POCIĄGANA DO ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKAJĄCE LUB ZWIĄZANE Z UŻYTKOWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI LUB ZAMIESZCZONYCH TU ŁĄCZY, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZEZ, LUB ZWIĄZANYCH Z BŁĘDAMI, POMINIĘCIAMI, PRZERWAMI, DEFEKTAMI, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI, WIRUSAMI KOMPUTEROWYMI, AWARIĄ ŁĄCZY I JAKIMIKOLWIEK INNYMI SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI, SPECJALNYMI, POWSTAŁYMI W NASTĘPSTWIE WYPADKÓW, WZORCOWYMI LUB NASTĘPCZYMI, NAWET JEŻELI FIRMA MOTOROLA SOLUTIONS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH SZKÓD. PEWNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE, W ZWIĄZKU Z TYM POWYŻSZE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS ZA WSZELKIE STRATY, SZKODY ORAZ PRZYCZYNY DZIAŁAŃ, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO TYCH ZWIĄZANYCH Z UMOWĄ, DELIKTEM LUB POWSTAŁYCH W INNY SPOSÓB, WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ WITRYNY, JEJ ZAWARTOŚCI LUB ZAMIESZCZONYCH TU ŁĄCZY, NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ KWOTY UISZCZONEJ W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU DO WITRYNY.

Wykonalność i właściwe prawo

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień, a niewykonalne postanowienie lub warunek zostaną zastąpione wykonalnym, przy czym jego treść możliwie najbliżej oddawać będzie intencję niewykonalnego warunku lub postanowienia. Niniejsze Warunki będą podlegać postanowieniom wszelkich innych umów zawartych przez Państwa z firmą Motorola. Prawem właściwym dla kwestii dostępu użytkownika do Witryny i korzystania z Witryny, a także postanowień niniejszego oświadczenia będzie prawo stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych.

Ograniczenia dotyczące użytkowania zawartości

© 2018 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane kopiowanie, wyświetlanie lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek Zawartości niniejszej strony stanowi naruszenie prawa. Niniejszym przyjmujecie Państwo do wiadomości, że firma Motorola Solutions poinformowała Państwa o ochronie Zawartości na terenie USA i na całym świecie na podstawie różnych przepisów prawa, w tym m.in. prawa autorskiego i postanowień traktatów, prawa ochrony znaków towarowych, prawa patentowego i wszelkich innych praw własności (dalej łącznie jako „Prawa”). Oprócz praw firmy Motorola Solutions do poszczególnych elementów Zawartości, firma Motorola Solutions lub jej licencjodawcy są właścicielami praw autorskich w kwestii wyboru, koordynacji i układu Zawartości. Niniejszym użytkownikowi udziela się pozwolenia na dostęp do Zawartości Witryny w całości lub częściowo, wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych, to jest do oglądania i przeglądania Witryny lub zamawiania produktów i usług z Witryny. Pozwolenie to zostanie automatyczne cofnięte, jeżeli naruszony zostanie którykolwiek z Warunków Użytkowania witryny. Jeżeli stosownie do upoważnienia udzielonego przez firmę Motorola Solutions, użytkownik pobierze oprogramowanie z Witryny, uznaje się, że Motorola Solutions udziela licencji na użytkowanie tego oprogramowania, z uwzględnieniem wszelkich kodów, plików, obrazów zawartych w oprogramowaniu lub wygenerowanych przez oprogramowanie oraz związane z nim dane. Żaden tytuł ani prawo własności intelektualnej nie zostanie przeniesione na użytkownika, lecz pozostanie własnością Motorola Trademark Holdings, LLC („Motorola Trademark Holdings”) lub Motorola Solutions, Inc. Firma Motorola Solutions nie udziela prawa do odsprzedaży, dekompilacji, programowania wstecznego, dekonstrukcji lub przetwarzania Oprogramowania w innej dostrzegalnej formie. Motorola Solutions nie udziela również zezwolenia na wykorzystywanie Zawartości Witryny do celów innych niż te, które wyraźnie określono w niniejszych Warunkach Użytkowania. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Zawartości Witryny, włącznie z wysyłaniem i pobieraniem danych, modyfikacją, publikacją, transmisją, uczestnictwem w transferze lub sprzedaży, kopiowaniem powielaniem, ponownym publikowaniem, tworzeniem prac pochodnych z Zawartości, dystrybucją, działaniem, prezentacją, uwzględnieniem w innej witrynie, powielaniem Witryny (poprzez łączenie, ramkowanie lub za pomocą innej metody) lub wykorzystywaniem Zawartości w jakikolwiek inny sposób, w całości lub częściowo, pobieraniem i wielokrotnym korzystaniem z oprogramowania w celach innych niż wyraźnie dozwolone nie może mieć miejsca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions. Wszystkie postacie występujące w niniejszej pracy są fikcyjne. Wszelkie podobieństwo do postaci, żywych lub umarłych, jest czysto przypadkowe.

Informacja o postępowaniu w sprawie naruszenia praw autorskich

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich, należy wysłać pisemne powiadomienie zawierające następujące elementy (aby upewnić się w kwestii ich poprawności, należy skorzystać z porady prawnika lub zapoznać się z rozdziałem 512(c)(3) amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act)

    i. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, którego naruszenie jest podejrzewane.

    ii. Informacje pozwalające zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone lub, w przypadku wielu dzieł umieszczonych w pojedynczej witrynie internetowej i ujętych w jednym powiadomieniu, reprezentatywna lista tych dzieł.

    ii. Informacje pozwalające zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone lub, w przypadku wielu dzieł umieszczonych w pojedynczej witrynie internetowej i ujętych w jednym powiadomieniu, reprezentatywna lista tych dzieł.

    iii. Informacje pozwalające na identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub którego prawa zostały naruszone i który powinien zostać usunięty lub do którego dostęp powinien zostać zablokowany oraz dostatecznie szczegółowe informacje, które pozwolą firmie Motorola Solutions zlokalizować materiał.  Proszę podać adres URL do treści, której prawa autorskie mogą być naruszone. Umożliwi to firmie Motorola Solutions zlokalizowanie tych treści.

    iv. Informacje pozwalające firmie Motorola Solutions skontaktować się ze stroną wnoszącą zażalenie, takie jak adres, numer telefonu, a także, jeśli to możliwe, adres poczty elektronicznej strony wnoszącej zażalenie.

    v. Oświadczenie, że strona wnosząca zażalenie działa w dobrej wierze i ma podstawy, aby sądzić, że materiał, którego dotyczy zażalenie, jest wykorzystywany w sposób niezgodny z prawem lub z wolą osoby, do której należą prawa autorskie do tego materiału lub jej reprezentanta.

    vi. Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i że strona składająca zażalenie ma upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone.

Takie pisemne powiadomienie należy wysłać na podany poniżej adres:

    DMCA Complaints

    Attn: Copyright Complaint Process — Law Department

    Motorola Solutions, Inc.

    500 West Monroe Street

    Chicago, Illinois 60661

    USA

    Fax: +1 847 576 3628

Proszę zwrócić uwagę, że na mocy artykułu 512(f) ustawy każdy, kto celowo udziela nieprawdziwej informacji, twierdząc, że dany materiał narusza prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

Znaki towarowe i usługowe

Witryna zawiera wiele prawnie zastrzeżonych logotypów, znaków usługowych, handlowych, sloganów i opisów produktów. Udostępniając je w ramach Witryny, Motorola Trademark Holdings lub Motorola Solutions nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Dostęp do Witryny nie oznacza przyznania licencji na mocy praw własności intelektualnej Motorola Trademark Holdings, Motorola Solutions lub osób trzecich.

Nazwy MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są wykorzystywane na licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. © 2018 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żaden ze znaków towarowych lub usługowych nie może być wykorzystywany jako hiperłącze bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions.

Przekazywanie informacji

Pomimo stosowania przez firmę Motorola Solutions technik szyfrowania w celu zabezpieczenia transmisji elektronicznej numerów kart kredytowych i numerów ubezpieczenia społecznego („Informacje Finansowe”) przekazywanych jej poprzez Witrynę, nie można zagwarantować 100% bezpieczeństwa dla jakiejkolwiek transmisji danych przez internet.  W związku z powyższym, pomimo podjęcia przez firmę Motorola Solutions odpowiednich kroków do zapewnienia ochrony danych osobowych, Motorola Solutions nie jest w stanie zapewnić ani w inny sposób zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych przez Państwa poprzez Witrynę. Użytkownik zdaje sobie sprawę z, i wyraża zgodę na podjęcie ryzyka związanego z przesyłaniem informacji poprzez Witrynę.

Nie należy wysyłać firmie Motorola Solutions Informacji Finansowych, danych poufnych lub zastrzeżonych poprzez Witrynę. Poza informacjami, które umożliwiają identyfikację nadawcy, wszelkie informacje przesłane do firmy Motorola Solutions poprzez Witrynę NIE zostaną uznane za poufne („Informacje Jawne”). Wysyłając Informacje Jawne użytkownik udziela firmie Motorola Solutions nieograniczonej, nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji na ich użytkowanie, reprodukowanie, zamieszczanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i dystrybuowanie oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę Motorola Solutions wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik przekazanych firmie Motorola Solutions w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla użytkownika i wszelkich innych osób przesyłających Informacje Jawne. Użytkownik oświadcza również, że posiada lub kontroluje wszystkie prawa odnoszące się do Informacji Jawnych oraz, że ich publikowanie i wykorzystanie przez firmę Motorola Solutions nie narusza praw osób trzecich. Informacje umożliwiające identyfikację osoby, której dotyczą przesłane dane, traktowane będą przez firmę Motorola Solutions zgodnie z naszą Polityką Ochrony Prywatności.

Zabrania się zamieszczania lub przesyłania do lub z Witryny materiałów bezprawnych, niebezpiecznych, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych oraz jakichkolwiek innych materiałów, które mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub prawnej.

Fora dyskusyjne

Istnieją dwa rodzaje for dyskusyjnych dostępnych przez strony internetowe firmy Motorola Solutions: fora monitorowane przez firmę Motorola Solutions i fora niemonitorowane. Monitorowane fora dyskusyjne są moderowane, a wiadomości są kontrolowane w celu odfiltrowania niewłaściwych treści. Z zasadami dotyczącymi określonego forum dyskusyjnego można zapoznać się w danej Witrynie udostępnianej przez firmę Motorola Solutions. Należy pamiętać, że za zawartość forum dyskusyjnego wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba publikująca tę zawartość, a Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności za kontrolowanie takiej zawartości. Opinie wyrażane na forach firmy Motorola Solutions oraz odnoszące się do nich komentarze stanowią osobiste opinie ich autorów, a nie punkt widzenia firmy Motorola Solutions. Za wyjątkiem prywatnych forów dyskusyjnych, które podlegają osobnej umowie dotyczącej zachowania poufności, wszelkie wiadomości publikowane na forum dyskusyjnym lub do niego przesyłane będą traktowane jako Informacje Jawne zgodnie z definicją przedstawioną powyżej.

Polityka Prywatności firmy Motorola Solutions

Zbieranie i wykorzystywanie przez firmę Motorola Solutions informacji umożliwiających identyfikację poszczególnych osób jest regulowane przez naszą Politykę Prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy kliknąć link znajdujący się na dole tej strony. Strona ta jest przeznaczona do korzystania przez osoby, które ukończyły co najmniej 13 lat. Firma Motorola Solutions nie zamierza zbierać informacji o dzieciach poniżej 13 roku życia. Użytkownicy poniżej 13 roku życia nie powinni umieszczać na tej stronie internetowej żadnych informacji. Motorola Solutions zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu z Internetu przez ich dzieci oraz informowania ich o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z udzielaniem w sieci informacji na własny temat.

Udział w promocjach i innych działaniach na stronach internetowych

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na udział w promocji lub innych działaniach sponsorowanych przez firmę Motorola Solutions („Działania na Stronie Internetowej”), zobowiązuje się też do przestrzegania wszelkich zasad i postanowień regulujących takie Działania na Stronie Internetowej. Dodatkowo, warunkiem kontynuowania udziału w Działaniach na Stronie Internetowej, użytkownik zobowiązuje się, iż nie będzie: 1) przesyłać, zamieszczać, wysyłać w wiadomości e-mail, transmitować lub inaczej udostępniać jakichkolwiek treści, które są niezgodne z prawem, niebezpieczne, zagrażające, obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, naruszają prywatność innych osób, wyrażają nienawiść, w tym na tle rasowym lub etnicznym, lub są w inny sposób niewłaściwe; 2) w jakikolwiek sposób narażać małoletnich na szkodę; 3) podszywać się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot, ani fałszywie lub nieprawidłowo przedstawiać swoich powiązań z inną osobą lub podmiotem; 4) fałszować nagłówków lub w inny sposób manipulować identyfikatorami, aby zamaskować pochodzenie jakichkolwiek elementów Zawartości przesyłanych w ramach Działań na Stronie Internetowej; 5) przesyłać, zamieszczać, wysyłać w wiadomości e-mail, transmitować lub inaczej udostępniać jakichkolwiek treści, do których nie posiada prawa do udostępniania na podstawie dowolnych przepisów prawa, stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, zastrzeżone i poufne, które zostały przekazane lub ujawnione użytkownikowi w ramach stosunku pracy lub na podstawie umowy o zachowaniu poufności); 6) przesyłać, zamieszczać, wysyłać w wiadomości e-mail, transmitować lub inaczej udostępniać jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów promocyjnych lub reklamowych, wiadomości-śmieci, spamu, „łańcuszków”, piramid finansowych, ani przeprowadzać innych form nakłaniania; 8) przesyłać, zamieszczać, wysyłać w wiadomości e-mail, transmitować lub inaczej udostępniać jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy lub inny kody programu, plików, ani programów zaprojektowanych do zakłócania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania i sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych; 9) zakłócać lub ingerować w pracę serwerów lub sieci połączonych z usługą, oraz, że będzie przestrzegać wszelkich wymagań, procedur, polityk i regulaminów sieci połączonych z usługą; 10) prześladować ani nękać innych osób i podmiotów; oraz 11) zbierać lub przechowywać danych osobowych użytkowników. Użytkownik niniejszym potwierdza, że naruszenie wyżej wymienionych postanowień będzie skutkować wyłączeniem go z uczestnictwa w Działaniach na Stronach Internetowych oraz może spowodować wszczęcie postępowania sądowego przez firmę Motorola Solutions.

Powiadomienia

Powiadomienia mogą być kierowane do użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Motorola Solutions może także przekazywać powiadomienia odnośnie zmian Warunków Użytkowania lub dotyczących innych zagadnień poprzez zamieszczanie ogłoszeń lub łączy do powiadomień w Witrynie.

Ograniczenie gwarancji

MOTOROLA SOLUTIONS NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE DOSTĘPNOŚCI, UŻYTKOWANIA, CZASOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, WAŻNOŚCI, POPRAWNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI, REZULTATÓW UŻYTKOWANIA LUB INNYCH ZAGADNIEŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ZAWARTOŚCIĄ WITRYNY ORAZ WSZELKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH UDOSTĘPNIONO LUB KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ ŁĄCZA DO WITRYNY. WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE POPRZEZ UŻYTKOWANIE WITRYNY POBIERANE SĄ NA WŁASNE ŻYCZENIE I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW LUB UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY. ZAWARTOŚĆ STRONY JEST UDOSTĘPNIONA W FORMIE „JAK JEST” ORAZ NA PODSTAWIE „DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO WYRAŻONYCH, CZY DOROZUMIANYCH. W MOŻLIWIE NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE, ZGODNIE Z MAJĄCYM ZASTOSOWANIE PRAWEM, MOTOROLA SOLUTIONS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, GWARANCJI DO PRZYDATNOŚCI DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW, NIENARUSZANIA I INNEGO NIEPOGWAŁACANIA PRAW. PEWNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA DŁUGOŚCI TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, DLATEGO TEŻ WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PEWNYCH PRZYPADKACH. ŻADNE ZAWIADOMIENIA ANI INFORMACJE, PISEMNE LUB USTNE, OTRZYMANE OD FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS NIE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE ZA ZMIENIAJĄCE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ KLAUZULI O OGRANICZENIU GWARANCJI ANI ZA USTANAWIAJĄCE GWARANCJE.

Korekty

Motorola Solutions może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia modyfikować, zawieszać, wycofywać lub zaprzestawać udostępniania czasowo lub na stałe Zawartości Witryny, w całości lub w części. Użytkownik niniejszym potwierdza, że firma Motorola Solutions nie ponosi wobec niego oraz osób trzecich odpowiedzialności za wszelkie modyfikacje, zawieszenie, wycofanie lub zaprzestanie udostępniania Zawartości. Motorola Solutions może w dowolnym czasie zmienić Warunki Użytkowania Witryny poprzez uaktualnienie niniejszego komunikatu. Podczas korzystania z tej Witryny, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień takich zmienionych Warunków oraz do okresowego odwiedzenia tej strony w celu zapoznania się z obowiązującymi Warunkami Użytkowania Witryny, które go obowiązują.

Przerwanie dostępu

Użytkownik zgadza się, że Motorola Solutions, wedle własnego uznania może przerwać lub ograniczyć użytkowanie bądź dostęp do Witryny (lub jakiejkolwiek jej części) z jakiegokolwiek powodu, z uwzględnieniem, lecz nie ograniczając się do przypadków, gdy Motorola Solutions uważa, że zostało podjęte działanie niezgodne z postanowieniami lub zostały naruszone niniejsze Warunki Użytkowania lub warunki, postanowienia i zasady loterii, konkursów lub innych promocji zamieszczonych w Witrynie.

Informacje ogólne

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a firmą Motorola Solutions i regulują użytkowanie Witryny, zastępując wszelkie poprzednie porozumienia pomiędzy nim a firmą Motorola Solutions odnośnie użytkowania Witryny. Użytkownik może również podlegać dodatkowym postanowieniom i warunkom, które mogą mieć zastosowanie podczas użytkowania, zakupu produktów lub usług, uczestnictwa w loteriach, konkursach lub innych promocjach, uczestnictwa w sponsorowanych przez firmę Motorola Solutions Programach dla deweloperów lub korzystania z usług, a także podczas użytkowania i pobierania oprogramowania. Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień Warunków Użytkowania Witryny zostanie uznane za nieważne w świetle dowolnego prawa, przepisu, rozporządzenia lub regulacji wprowadzonych przez jakikolwiek rząd lub poprzez orzeczenie końcowe jakiegokolwiek sądu stanowego lub federalnego, takie unieważnienie nie będzie mieć wpływu na wykonalność innych postanowień Warunków Użytkowania. Niewykorzystanie lub niewyegzekwowanie przez firmę Motorola Solutions jakichkolwiek praw lub postanowień Warunków Użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takich praw lub postanowień. Poprzez uzyskanie dostępu do Witryny, użytkownik potwierdza, że przepisy i prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Illinois, bez względu na sprzeczność zasad prawnych, będą mieć zastosowanie we wszystkich kwestiach związanych z użytkowaniem witryny oraz że wszelkie postępowania sądowe będą podlegać wyłącznej właściwości sądów stanowych lub federalnych w Illinois (USA). Użytkownik potwierdza, że bez względu na wszelkie sprzeczne przepisy lub prawa, wszelkie przypadki wszczęcia powództwa wynikające lub związane z użytkowaniem Witryny lub Warunkami Użytkowania muszą być przedstawione w terminie jednego (1) roku od daty powstania takiego roszczenia lub powodu wszczęcia postępowania albo ulegną przedawnieniu. Tytuły poszczególnych paragrafów Warunków Użytkowania zamieszczono wyłącznie dla wygody użytkownika i nie mają one skutków umownych ani prawnych.

Przypadki naruszeń

Przypadki naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania prosimy zgłaszać na adres https://www.motorolasolutions.com/pl_pl/contact-us.html.

Nazwy MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M stanowią znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są wykorzystywane na licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. © 2022 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.