skip to content

Warunki korzystania

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed rozpoczęciem użytkowania witryny. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na poniższe Warunki, prosimy o niekorzystanie z witryny.

Użytkownicy / użytkowanie witryny

Motorola Solutions Inc. („Motorola Solutions”) udostępnia tę witrynę zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania. Motorola Solutions może bez powiadomienia i w dowolnym momencie uaktualniać Warunki Użytkowania. Ta i inne witryny internetowe firmy Motorola Solutions połączone lub powiązane z tą witryną (wspólnie zwane „Witryną”) oraz wszelkie informacje, komunikaty, oprogramowanie, skrypty, zdjęcia, tekst, wideo, grafika, muzyka, dźwięki, obrazy i inne materiały i serwisy znajdujące się na tej Witrynie (wspólnie zwane „Zawartością”) przeznaczone są do legalnego wykorzystania przez klientów i pracowników firmy Motorola Solutions oraz innych użytkowników w wieku powyżej 13 lat oraz będących obywatelami Stanów Zjednoczonych i Kanady. Niniejsza Witryna jest w całości lub częściowo utrzymywana i kontrolowana przez firmę Motorola Solutions za pośrednictwem jej siedzib w Stanach Zjednoczonych. Motorola Solutions nie gwarantuje, że materiały tu zawarte są właściwe lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. Osoby, które uzyskały dostęp do Witryny z innych lokalizacji, robią to na własne ryzyko i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie odpowiednich lokalnych przepisów prawnych. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że Motorola Solutions zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostępu do niniejszej Witryny w dowolnym momencie.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP


 Akceptacja warunków

Użytkownik niniejszym potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami Użytkowania i wyraża zgodę na ich przestrzeganie oraz przestrzeganie wszelkich mających zastosowanie przepisów i praw, uwzględniając m.in. przepisy prawne dotyczące kontroli eksportu i reeksportu Stanów Zjednoczonych oraz przepisy dotyczące przekazywania danych technicznych eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju zamieszkania użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się również do przestrzegania wszystkich lokalnych praw, przepisów i zasad postępowania w sieci oraz dotyczących akceptowalnej Zawartości. Użytkownik niniejszym oświadcza, że jest upoważniony do akceptacji niniejszych Warunków Użytkowania w imieniu własnym lub reprezentowanych przez niego osób. W przypadku niewyrażenia zgody na niniejsze warunki, prosimy o niekorzystanie z witryny.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 


Ograniczenia dotyczące użytkowania zawartości

© 2011 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane kopiowanie, wyświetlanie lub inne wykorzystywanie jakichkolwiek Zawartości niniejszej strony stanowi naruszenie prawa. Użytkownik niniejszym potwierdza otrzymanie od firmy Motorola Solutions informacji o tym o tym, że Zawartość Witryny jest prawnie chroniona w Stanach Zjednoczonych i za granicą różnymi przepisami prawnymi, między innymi prawa autorskimi i postanowieniami traktatów, znakami handlowymi, patentami i innymi prawami własności (zwanych łącznie „Prawami”). Oprócz praw firmy Motorola Solutions do poszczególnych elementów Zawartości, firma Motorola Solutions lub jej licencjodawcy są właścicielami praw autorskich w kwestii wyboru, koordynacji i układu Zawartości. Niniejszym użytkownikowi udziela się pozwolenia na dostęp do Zawartości Witryny w całości lub częściowo, wyłącznie do celów prywatnych i niekomercyjnych, to jest do oglądania i przeglądania Witryny lub zamawiania produktów i usług z Witryny. Pozwolenie to zostanie automatyczne cofnięte, jeżeli naruszony zostanie którykolwiek z Warunków Użytkowania witryny. Jeżeli stosownie do upoważnienia udzielonego przez firmę Motorola Solutions, użytkownik pobierze oprogramowanie z Witryny, uznaje się, że Motorola Solutions udziela licencji na użytkowanie tego oprogramowania, z uwzględnieniem wszelkich kodów, plików, obrazów zawartych w oprogramowaniu lub wygenerowanych przez oprogramowanie oraz związane z nim dane. Żaden tytuł ani prawo własności intelektualnej nie zostanie przeniesione na użytkownika, lecz pozostanie własnością Motorola Trademark Holdings, LLC („Motorola Trademark Holdings”) lub Motorola Solutions, Inc. Firma Motorola Solutions nie udziela prawa do odsprzedaży, dekompilacji, programowania wstecznego, dekonstrukcji lub przetwarzania Oprogramowania w innej dostrzegalnej formie. Motorola Solutions nie udziela również zezwolenia na wykorzystywanie Zawartości Witryny do celów innych niż te, które wyraźnie określono w niniejszych Warunkach Użytkowania. Jakiekolwiek inne wykorzystanie Zawartości Witryny, włącznie z wysyłaniem i pobieraniem danych, modyfikacją, publikacją, transmisją, uczestnictwem w transferze lub sprzedaży, kopiowaniem powielaniem, ponownym publikowaniem, tworzeniem prac pochodnych z Zawartości, dystrybucją, działaniem, prezentacją, uwzględnieniem w innej witrynie, powielaniem Witryny (poprzez łączenie, ramkowanie lub za pomocą innej metody) lub wykorzystywaniem Zawartości w jakikolwiek inny sposób, w całości lub częściowo, pobieraniem i wielokrotnym korzystaniem z oprogramowania w celach innych niż wyraźnie dozwolone nie może mieć miejsca bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions. Wszystkie postacie występujące w niniejszej pracy są fikcyjne. Wszelkie podobieństwo do postaci, żywych lub umarłych, jest czysto przypadkowe.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

Informacja o postępowaniu w sprawie naruszenia praw autorskich w świetle ustawodawstwa Stanów Zjednoczonych

Aby zgłosić naruszenie praw autorskich, należy wysłać pisemne powiadomienie zawierające następujące elementy (aby upewnić się w kwestii ich poprawności, należy skorzystać z porady prawnika lub zapoznać się z rozdziałem 512(c)(3) amerykańskiej ustawy Digital Millennium Copyright Act)

 

i. Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu posiadacza wyłącznego prawa, którego naruszenie jest podejrzewane.

ii. Informacje pozwalające zidentyfikować dzieło chronione prawami autorskimi, które rzekomo zostały naruszone lub, w przypadku wielu dzieł umieszczonych w pojedynczej witrynie internetowej i ujętych w jednym powiadomieniu, reprezentatywna lista tych dzieł.

iii. Informacje pozwalające na identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa autorskie lub którego prawa zostały naruszone i który powinien zostać usunięty lub do którego dostęp powinien zostać zablokowany oraz dostatecznie szczegółowe informacje, które pozwolą firmie Motorola Solutions zlokalizować materiał. Proszę podać adres URL do treści, której prawa autorskie mogą być naruszone. Umożliwi to firmie Motorola Solutions zlokalizowanie tych treści.

iv. Informacje pozwalające firmie Motorola Solutions skontaktować się ze stroną wnoszącą zażalenie, takie jak adres, numer telefonu, a także, jeśli to możliwe, adres poczty elektronicznej strony wnoszącej zażalenie.

v. Oświadczenie, że strona wnosząca zażalenie działa w dobrej wierze i ma podstawy, aby sądzić, że materiał, którego dotyczy zażalenie, jest wykorzystywany w sposób niezgodny z prawem lub z wolą osoby, do której należą prawa autorskie do tego materiału lub jej reprezentanta.

vi. Oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że informacje zawarte w powiadomieniu są prawdziwe i że strona składająca zażalenie ma upoważnienie do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone.

 

Takie pisemne powiadomienie należy wysłać na podany poniżej adres:

DMCA Complaints
Attn: Copyright Complaint Process — Law Department
Motorola Solutions, Inc.
1303 East Algonquin Road
Schaumburg, Illinois 60196
USA
Fax: +1 847 576 3628

Proszę zwrócić uwagę, że na mocy artykułu 512(f) ustawy każdy, kto celowo udziela nieprawdziwej informacji, twierdząc, że dany materiał narusza prawa autorskie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności prawnej.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

 

 Znaki towarowe i usługowe

Witryna zawiera wiele prawnie zastrzeżonych logotypów, znaków usługowych, handlowych, sloganów i opisów produktów. Udostępniając je w ramach Witryny, Motorola Trademark Holdings lub Motorola Solutions nie udziela licencji na ich wykorzystanie w jakikolwiek sposób. Dostęp do Witryny nie oznacza przyznania licencji na mocy praw własności intelektualnej Motorola Trademark Holdings, Motorola Solutions lub osób trzecich.

MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Motorola Trademark Holdings, LLC i są używane na podstawie licencji. Wszelkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. © 2011 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Żaden ze znaków towarowych lub usługowych nie może być wykorzystywany jako hiperłącze bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola Solutions.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

Przekazywanie informacji

Pomimo iż firma Motorola Solutions stosuje techniki szyfrowania w celu zabezpieczenia transmisji elektronicznej numerów kart kredytowych i numerów ubezpieczenia społecznego („Informacje Finansowe”) przekazywanych jej poprzez Witrynę, Motorola Solutions nie gwarantuje bezpieczeństwa wszelkich informacji przekazywanych z i do Witryny. Użytkownik zdaje sobie sprawę z, i wyraża zgodę na podjęcie ryzyka związanego z przesyłaniem informacji poprzez Witrynę.

Z wyjątkiem Informacji Finansowych, za pośrednictwem Witryny nie należy przesyłać do firmy Motorola Solutions informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Poza Informacjami Finansowymi i takimi, które umożliwiają identyfikację nadawcy, wszelkie informacje przesłane do firmy Motorola Solutions poprzez Witrynę NIE zostaną uznane za poufne („Informacje jawne”). Wysyłając Informacje Jawne użytkownik udziela firmie Motorola Solutions nieograniczonej, nieodpłatnej i nieodwołalnej licencji na ich użytkowanie, reprodukowanie, zamieszczanie, wykonywanie, modyfikowanie, transmitowanie i dystrybuowanie oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez firmę Motorola Solutions wszelkich pomysłów, koncepcji, know-how oraz technik przekazanych firmie Motorola Solutions w dowolnym celu, bez wynagrodzenia dla użytkownika i wszelkich innych osób przesyłających Informacje Jawne. Użytkownik oświadcza również, że posiada lub kontroluje wszystkie prawa odnoszące się do Informacji Jawnych oraz, że ich publikowanie i wykorzystanie przez firmę Motorola Solutions nie narusza praw osób trzecich. Informacje umożliwiające identyfikację osoby, której dotyczą przesłane dane, traktowane będą przez firmę Motorola Solutions zgodnie z naszą Polityką Ochrony Prywatności.

Zabrania się zamieszczania lub przesyłania do lub z Witryny materiałów bezprawnych, niebezpiecznych, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych, skandalicznych, podburzających, pornograficznych lub bluźnierczych oraz jakichkolwiek innych materiałów, które mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej lub prawnej.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

Fora dyskusyjne

Na stronach firmy Motorola Solutions są udostępniane dwa typy forów dyskusyjnych: fora monitorowane przez firmę Motorola Solutions i fora niemonitorowane. Monitorowane fora dyskusyjne są moderowane, a wiadomości są kontrolowane w celu odfiltrowania niewłaściwych treści. Z zasadami dotyczącymi określonego forum dyskusyjnego można zapoznać się w danej Witrynie udostępnianej przez firmę Motorola Solutions. Należy pamiętać, że za zawartość forum dyskusyjnego wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba publikująca tę zawartość, a Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności za kontrolowanie takiej zawartości. Opinie wyrażane na forach firmy Motorola Solutions oraz odnoszące się do nich komentarze stanowią osobiste opinie ich autorów, a nie punkt widzenia firmy Motorola Solutions. Za wyjątkiem prywatnych forów dyskusyjnych, które podlegają osobnej umowie dotyczącej zachowania poufności, wszelkie wiadomości publikowane na forum dyskusyjnym lub do niego przesyłane będą traktowane jako Informacje Jawne zgodnie z definicją przedstawioną powyżej.

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

Polityka ochrony prywatności firmy Motorola Solutions

Zbieranie i wykorzystywanie przez firmę Motorola Solutions informacji umożliwiających identyfikację osoby podlega naszej Polityce Ochrony Prywatności. Aby uzyskać dodatkowe informacje, proszę kliknąć link znajdujący się na dole tej strony. Witryna przeznaczona jest dla osób powyżej 13 roku życia. Motorola Solutions nie zamierza zbierać informacji od dzieci poniżej 13 roku życia. Osoby w wieku poniżej 13 lat nie powinny przesyłać żadnych informacji na nasze strony internetowe. Motorola Solutions zachęca rodziców do aktywnego uczestniczenia w korzystaniu z Internetu przez ich dzieci oraz informowania ich o potencjalnych niebezpieczeństwach związanych z udzielaniem w sieci informacji na własny temat.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

 

 Udział w promocjach i innych działaniach na stronach internetowych

Jeżeli użytkownik zdecyduje się na udział w promocji lub innych działaniach sponsorowanych przez firmę Motorola Solutions („Działania na Stronie Internetowej”), zobowiązuje się też do przestrzegania wszelkich zasad i postanowień regulujących takie Działania na Stronie Internetowej. Ponadto, jako warunek ciągłego uczestnictwa w Działaniach na Stronach Internetowych, użytkownik zobowiązuje się do powstrzymywania się od: 1) przesyłania, zamieszczania, przesyłania pocztą elektroniczną, transmitowania lub w inny sposób udostępniania treści, które są bezprawne, szkodliwe, niebezpieczne, obelżywe, nękające, deliktowe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, zniesławiające, naruszające prywatność, nienawistne lub nie do przyjęcia ze względów etnicznych lub rasowych; 2) krzywdzenia nieletnich w jakikolwiek sposób; 3) podawania się za osoby trzecie lub w inny sposób bezpodstawnego podawania się za nie lub w inny sposób przeinaczania powiązań z takimi osobami; 4) fałszowania nagłówków lub w inny sposób manipulowania identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia wszelkich Treści transmitowanych poprzez Działania na Stronach Internetowych; 5) przesyłania, prezentowania, przesyłania pocztą elektroniczną, transmitowania lub w inny sposób udostępniania wszelkich treści udostępnianych niezgodnie z prawem lub przy naruszeniu stosunków umownych lub opartych na zaufaniu (takich jak wewnętrzne, prawnie zastrzeżone lub poufne informacje otrzymane lub udostępnione w ramach stosunku zatrudnienia lub na mocy umowy o zachowaniu poufności); 6) przesyłania na stronę, przesyłania listownie, pocztą elektroniczną, transmitowania lub w inny sposób udostępniania wszelkich treści naruszających prawa patentowe, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich; 7) przesyłania na stronę, przesyłania listownie, pocztą elektroniczną, transmitowania lub w inny sposób udostępniania jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów promocyjnych i reklamowych, materiałów typu „junk mail”, „spam”, „łańcuszki”, „piramidy” oraz stosowania jakichkolwiek innych form pozyskiwania klientów; 8) przesyłania na stronę, przesyłania listownie, pocztą elektroniczną, transmitowania lub w inny sposób udostępniania jakichkolwiek materiałów zawierających wirusy komputerowe lub inne kody komputerowe, plików lub programów zaprojektowanych w celu przerwania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego; 9) przerywania lub ingerowania w pracę serwisu, serwerów lub sieci podłączonych do serwisu lub nieprzestrzegania jakichkolwiek wymagań, procedur, polityki lub przepisów obowiązujących w sieciach podłączonych do serwisu; 10) „śledzenia” lub nękania w inny sposób innych osób lub podmiotów; oraz 11) zbierania lub przechowywania jakichkolwiek danych osobowych dotyczących innych użytkowników. Użytkownik niniejszym potwierdza, że naruszenie wyżej wymienionych postanowień będzie skutkować wyłączeniem go z uczestnictwa w Działaniach na Stronach Internetowych oraz może spowodować wszczęcie postępowania sądowego przez firmę Motorola Solutions.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

 Łącza do stron osób trzecich

Niniejsza witryna może udostępniać łącza do stron WWW lub zasobów osób trzecich. Motorola Solutions nie udziela żadnych gwarancji w związku ze stronami, do których można uzyskać dostęp poprzez Witrynę. Ponieważ Motorola Solutions nie ma kontroli nad takimi stronami i zasobami, użytkownik niniejszym potwierdza i zgadza się z tym, że firma Motorola Solutions nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron lub zasobów oraz nie jest odpowiedzialna ani nie będzie pociągana do odpowiedzialności za Zawartość, reklamy, produkty, usługi lub inne materiały dostępne za pośrednictwem takich stron lub zasobów. Należy podjąć środki ostrożności zmierzające do zapewnienia, że wybrane strony lub serwisy są wolne od wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich i innych plików i programów o charakterze szkodliwym. Odniesienia do wszelkich nazw, znaków, produktów lub usług jakichkolwiek osób trzecich, łącza hipertekstowe do stron osób trzecich oraz informacje przedstawione w Witrynie udostępniane są wyłącznie dla wygody użytkownika i nie stanowią ani nie sugerują, uznania, sponsorowania, rekomendacji lub związku z osobami trzecimi, ich produktami lub usługami. Motorola Solutions nie udziela gwarancji odnośnie Zawartości, produktów lub usług przedstawianych przez osoby trzecie. Użytkownik potwierdza, że Motorola Solutions nie będzie ponosić ani nie zostanie pociągnięta do odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za wszelkie szkody lub straty faktycznie lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użytkowaniem lub poleganiem na Zawartości przedstawionej przez takie osoby trzecie, produktach lub usługach dostępnych na takie strony internetowe lub zasoby lub poprzez nie.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 


 Powiadomienia


Powiadomienia mogą być kierowane do użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Motorola Solutions może także przekazywać powiadomienia odnośnie zmian Warunków Użytkowania lub dotyczących innych zagadnień poprzez zamieszczanie ogłoszeń lub łączy do powiadomień w Witrynie.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 


 Ograniczenie gwarancji

MOTOROLA SOLUTIONS NIE GWARANTUJE ANI NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ODNOŚNIE DOSTĘPNOŚCI, UŻYTKOWANIA, CZASOWOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA, WAŻNOŚCI, POPRAWNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI, REZULTATÓW UŻYTKOWANIA LUB INNYCH ZAGADNIEŃ MAJĄCYCH ZWIĄZEK Z ZAWARTOŚCIĄ WITRYNY ORAZ WSZELKICH INNYCH STRON INTERNETOWYCH, DO KTÓRYCH UDOSTĘPNIONO LUB KTÓRE UDOSTĘPNIAJĄ ŁĄCZA DO WITRYNY. WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB W INNY SPOSÓB UZYSKANE POPRZEZ UŻYTKOWANIE WITRYNY POBIERANE SĄ NA WŁASNE ŻYCZENIE I NA WŁASNE RYZYKO. UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM LUB UTRATĘ DANYCH WYNIKAJĄCĄ Z POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW LUB UŻYTKOWANIA NINIEJSZEJ STRONY. ZAWARTOŚĆ STRONY JEST UDOSTĘPNIONA W FORMIE „JAK JEST” ORAZ NA PODSTAWIE „DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO WYRAŻONYCH, CZY DOROZUMIANYCH. W MOŻLIWIE NAJPEŁNIEJSZYM ZAKRESIE, ZGODNIE Z MAJĄCYM ZASTOSOWANIE PRAWEM, MOTOROLA SOLUTIONS ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŻONYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM, LECZ BEZ OGRANICZENIA DO DOROZUMIANYCH GWARANCJI HANDLOWYCH, GWARANCJI DO PRZYDATNOŚCI DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW, NIENARUSZANIA I INNEGO NIEPOGWAŁACANIA PRAW. PEWNE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA DŁUGOŚCI TRWANIA DOROZUMIANEJ GWARANCJI, DLATEGO TEŻ WYŻEJ WYMIENIONE OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PEWNYCH PRZYPADKACH. ŻADNE ZAWIADOMIENIA ANI INFORMACJE, PISEMNE LUB USTNE, OTRZYMANE OD FIRMY MOTOROLA SOLUTIONS NIE MOGĄ ZOSTAĆ UZNANE ZA ZMIENIAJĄCE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ KLAUZULI O OGRANICZENIU GWARANCJI ANI ZA USTANAWIAJĄCE GWARANCJE.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP


 Korekty


Motorola Solutions może w dowolnym czasie i bez uprzedzenia modyfikować, zawieszać, wycofywać lub zaprzestawać udostępniania czasowo lub na stałe Zawartości Witryny, w całości lub w części. Użytkownik niniejszym potwierdza, że firma Motorola Solutions nie ponosi wobec niego oraz osób trzecich odpowiedzialności za wszelkie modyfikacje, zawieszenie, wycofanie lub zaprzestanie udostępniania Zawartości. Motorola Solutions może w dowolnym czasie zmienić Warunki Użytkowania Witryny poprzez uaktualnienie niniejszego komunikatu. Podczas korzystania z tej Witryny, użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień takich zmienionych Warunków oraz do okresowego odwiedzenia tej strony w celu zapoznania się z obowiązującymi Warunkami Użytkowania Witryny, które go obowiązują.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

 

 Przerwanie dostępu

Użytkownik zgadza się, że Motorola Solutions, wedle własnego uznania może przerwać lub ograniczyć użytkowanie bądź dostęp do Witryny (lub jakiejkolwiek jej części) z jakiegokolwiek powodu, z uwzględnieniem, lecz nie ograniczając się do przypadków, gdy Motorola Solutions uważa, że zostało podjęte działanie niezgodne z postanowieniami lub zostały naruszone niniejsze Warunki Użytkowania lub warunki, postanowienia i zasady loterii, konkursów lub innych promocji zamieszczonych w Witrynie.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 


 Informacje ogólne

Niniejsze Warunki Użytkowania stanowią całość porozumienia pomiędzy użytkownikiem a firmą Motorola Solutions i regulują użytkowanie Witryny, zastępując wszelkie poprzednie porozumienia pomiędzy nim a firmą Motorola Solutions odnośnie użytkowania Witryny. Użytkownik może również podlegać dodatkowym postanowieniom i warunkom, które mogą mieć zastosowanie podczas użytkowania, zakupu produktów lub usług, uczestnictwa w loteriach, konkursach lub innych promocjach, uczestnictwa w sponsorowanych przez firmę Motorola Solutions Programach dla deweloperów lub korzystania z usług, a także podczas użytkowania i pobierania oprogramowania. Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień Warunków Użytkowania Witryny zostanie uznane za nieważne w świetle dowolnego prawa, przepisu, rozporządzenia lub regulacji wprowadzonych przez jakikolwiek rząd lub poprzez orzeczenie końcowe jakiegokolwiek sądu stanowego lub federalnego, takie unieważnienie nie będzie mieć wpływu na wykonalność innych postanowień Warunków Użytkowania. Niewykorzystanie lub niewyegzekwowanie przez firmę Motorola Solutions jakichkolwiek praw lub postanowień Warunków Użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takich praw lub postanowień. Poprzez uzyskanie dostępu do Witryny, użytkownik potwierdza, że przepisy i prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Illinois, bez względu na sprzeczność zasad prawnych, będą mieć zastosowanie we wszystkich kwestiach związanych z użytkowaniem witryny oraz że wszelkie postępowania sądowe będą podlegać wyłącznej właściwości sądów stanowych lub federalnych w Illinois (USA). Użytkownik potwierdza, że bez względu na wszelkie sprzeczne przepisy lub prawa, wszelkie przypadki wszczęcia powództwa wynikające lub związane z użytkowaniem Witryny lub Warunkami Użytkowania muszą być przedstawione w terminie jednego (1) roku od daty powstania takiego roszczenia lub powodu wszczęcia postępowania albo ulegną przedawnieniu. Tytuły poszczególnych paragrafów Warunków Użytkowania zamieszczono wyłącznie dla wygody użytkownika i nie mają one skutków umownych ani prawnych.

                                                                                                                                                                                                                                                                          BACK TO TOP

 

 Przypadki naruszeńPrzypadki naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania prosimy zgłaszać na adres
http://www.motorolasolutions.com/contactus.


                                                                                                                                                                                                                                                                         
BACK TO TOP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BACK TO TOP

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               BACK TO TOP

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BACK TO TOP

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            BACK TO TOP