skip to content

תחזוקה מונעת

תחזוקה מתוכננת וקבועה למניעת סיכונים

שמור על שלמות המערכת וצמצם תיקונים בלתי צפויים ועלויות החלפה

השירות לתחזוקה מונעת של מוטורולה מספק בדיקות שמתקיימות באופן קבוע וטיפול במרכיבי התשתית והרשת כך שימשיכו לתפקד על פי מפרט היצרן המקורי.

הגדרת תכנית לתחזוקה קבועה לא רק מפחיתה את הסיכון להשבתות בלתי צפויות אלא גם מפחיתה את העלות הכוללת של הבעלות. היא מאריכה את חיי השימוש של הציוד ומצמצמת עלויות תיקונים והחלפות.

כיצד לקנות

שתף באמצעות

התחבר אלינו באמצעות