skip to content

הודעת הפרטיות של Wave


אודות מדיניות זו

כל נוהלי פרטיות נוספים שאינם מכוסים בהודעה זו, מכוסים במדיניות הפרטיות של Motorola מדיניות זו מתארת את נוהלי הפרטיות של WAVE Mobile Communicator שמספקת Motorola Solutions, Inc.‎‏. מדיניות פרטיות זו עשויה להתעדכן מעת לעת לפי הצורך.Solutions.
.

מידע שאנו אוספים

WAVE ייגש לנתוני המיקום שלך וישתף אותם עם חברים אחרים בקבוצות TalkGroup שגם אתה חבר בהן, כאשר אפשרות השיתוף מופעלת. כדי לשתף את המיקום שלך עליך להצטרף לשירות ותוכל גם לבטל את הצטרפותך בכל עת בזמן שאתה מחובר.

WAVE עשוי לאסוף נתוני שימוש בסיסיים (לדוגמה, מצב ההתקן, סוג ההתקן, מערכת ההפעלה של ההתקן והדפדפן המשמש להורדת היישום) כדי לשפר את השירות ואת המוצר. מידע זה נאסף בעילום שם ואינו מקושר לפרטי משתמש ספציפיים (לדוגמה, שם משתמש או ארגון).

מהפעלה להפעלה, ימשיך WAVE Mobile Communicator להשתמש בהעדפות משתמש שונות שנקבעו, לפי שילוב ייחודי של שם משתמש וכתובת שרת של התקן ספציפי.

כיצד אנו אוספים מידע

אנו אוספים מידע ישירות מההתקן הנייד. אנו אוספים מידע מהטלפון שלך לפי השירותים שבחרת להצטרך אליהם בהגדרות היישום (לדוגמה, שירותי מיקום). מידע זה מועבר לחברים אחרים בקבוצות ה-TalkGroup שלך אך אינו נשמר בשום מקום.

כיצד אנו משתמשים במידע/מאחסנים מידע

WAVE Mobile Communicator אינו שומר שידור שמע או נתונים באופן מקומי בהתקן שלך.  מידע זה מוצג באופן זמני בלבד בממשק המשתמש של היישום במהלך ההפעלה הפעילה שלך (מרגע שאתה נכנס למערכת ועד שאתה יוצא ממנה באופן יזום) וכן בזיכרון הנדיף של ההתקן. שום חלק ממידע זה אינו נשמר לאחר פעולת כניסה/יציאה יזומה.

החל מגרסה 4.1.0: אם מנהל המערכת של WAVE העניק לך זכויות אחסון מולטימדיה, WAVE יאחסן באופן אוטומטי תמונות שצולמו באמצעות היישום WAVE בסרט המצלמה/גלריה. בנוסף, באפשרותך בהגדרות היישום לשמור תמיד תמונות שמתקבלות. אם מנהל המערכת של WAVE לא העניק לך זכויות אחסון אלה, תמונות שיצולמו יאוחסנו בזיכרון ה-RAM ויימחקו עם היציאה מהמערכת.

שם התצוגה שלך גלוי לחברים אחרים בקבוצות ה-TalkGroup שלך ומחוברים כעת לרשת.

שיתוף מידע

חברים אחרים במערכת שלך שאתה מקיים אתם תקשורת יכולים לאסוף כל מידע שנחשף בשידורים ובהודעות טקסט ולהשתמש בו. WAVE אינו יכול למנוע שימוש ביישומים אחרים בהתקן שעשויים להיות בו יישומי הקלטה. המשתמשים נדרשים לציית למדיניות אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות של הארגון שלהם בעת השימוש ב-WAVE‏. 

שירותים שהצטרפת אליהם/שביטלת את הצטרפותך אליהם

WAVE תוכנן לגשת לנתוני המיקום שלך והוא ישתף אותם עם חברים אחרים בקבוצות ה-TalkGroup שלך, אך לשם כך עליך להצטרף לשירות שיתוף המיקום. תוכל גם לבטל את הצטרפותך בכל עת דרך הגדרות היישום בזמן שאתה מחובר.

הטכנולוגיות שאנו משתמשים בהן

אנו נשמור על ההעדפות שקבעת בהגדרות היישום, כגון שליחת הודעות טקסט, שיתוף מיקום, השמעת צליל שיחה קבוצתית נכנסת, סוג מפה, שכבת תעבורה במפה, פרופיל, קבוצות TalkGroup פעילות/מושבתות ובחירת פרופיל.

כאשר שיחה סלולרית מתבצעת או נכנסת בזמן שאתה מחובר ל-WAVE, לא ניתן לשדר או לקבל מדיה - אבל תמשיך להיות מחובר ל-WAVE, תקבל אירועים ותוכל לשלוח הודעות, בתנאי שאתה מחובר לספק ולתוכנית שמאפשרים הן שיחות נתונים והן שיחות סלולריות, בו זמנית.

שאלות נוספות?

כתוב לנו לכתובת הבאה:
Motorola Solutions, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program|
P.O. Box 59263
Schaumburg, IL U.S.A. 60159-0263

ניתן גם לפנות אלינו בדואר אלקטרוני בכתובת  privacy1@motorolasolutions.com

אבטחה

המשתמשים נדרשים לציית למדיניות אבטחת המידע וההגנה על הפרטיות של הארגון שלהם בעת השימוש ב-WAVE‏.  


בתוקף מתאריך: 6 במאי, 2017